Network Penetration Testing and Ethical Hacking | NewMan's Business Accelerator

Тестирање на мрежна пенетрација и етичко хакирање со Ева Танаскоска

Promo Duration
14/03/2016 to 23/05/2016

Главната цел на курсот е студентот да научи како да се размислува "надвор од кутијата" со цел ефикасно да ги лоцира слабостите во системот со користење на алатки и оперативни системи кои нудат доволна средина за тестирање на мрежна пенетрација. Начинот на размислување на консултантот за безбедност мора да одговара на оној на хакер, за ефикасно да може да симулира надворешен напад на една мрежа или систем.
На крајот на курсот, студентите ќе бидат во можност да направат тест на пенетрација за да да ги лоцираат и да ги пријават пропустите и слабостите во системот, и да создадат дефанзивна стратегија со цел се спречи експлоатирање и таргетирање на мрежа од страна на напаѓачите.

Subject Mentor

Eva Tanaskoska

Eva Tanaskoska

Information Security Researcher at Zero Science Lab