Tome Kolovski

Томе Коловски, Професор во СОУ Коле Нехтенин-Штип

Дипломиран машински инженер. Наставник по предметите техничко цртање со КАД, Компјутерско моделирање и конструирање. Интерес за мехатроника автоматика роботиката. Учесник во повеке национални и мегународни натпревари и олимпијади од оваа област. Настојувам во образовниот процес да ги воведам иновациите и новитетите во наукаат и техниката.

Get your tickets for the Space Tech Convention:

Buy Youth ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconvention

Buy Business ticket : https://nextbillionaires.com/spacetechconventioncompaniesen